- Reklamacje

Reklamacje - zasady


Definicje:

Producent - Anielska Cukiernia

Odbiorca - Klient zakupujący/otrzymujący tort lub inny wyrób cukierniczy z oferty Producenta

Towary, dzieła - torty lub inne wyroby cukiernicze będące w ofercie Producenta


Terminy:

Reklamację należy zgłosić najpóźniej w terminie 3 dni od dnia zakupu/otrzymania tortu, osobiście w siedzibie Producenta, na punkcie firmowym lub pisemnie w formie:

  • listu poleconego przesłanego na adres siedziby Producenta (liczy się data stempla pocztowego)

  • fax-em pod nr tel. 33/497-12-29

  • na adres e-mali: biuro@anielskacukiernia.pl

Jest ona rozpatrywana przez Producenta w terminie do 14 dni, licząc od daty jej otrzymania.


Podstawą reklamacji jest stwierdzenie niezgodności towaru żywnościowego z umową, zawartą pomiędzy Producentem i Odbiorcą.

Szczególne reklamacje:

Reklamacja - Produkt uszkodzony w transporcie

Producent zapewnia właściwe wykonanie oraz transport towarów. Nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenie dzieła, powstałe w wyniku jego wadliwego przechowywania i obchodzenia się z nim po jego dostarczeniu na miejsce wskazane przez Klienta lub po odbiorze przez niego towaru (powinno być przechowywane w chłodni temp. max +10OC)

Przed odebraniem towaru, Odbiorca zobowiązany jest sprawdzić stan przekazanego towaru, przez otwarcie pudełka.

W przypadku uszkodzenia opakowania lub towaru - towaru nie należy przyjmować.

Reklamacja dotycząca uszkodzenia towaru podczas transportu, musi być zgłoszona najpóźniej w momencie jego odbioru. Odbiorca powinien sporządzić notatkę/protokół odbioru z opisem uszkodzeń i podpisem pracownika Producenta przekazującego towar. Reklamacje z tytułu uszkodzeń w transporcie bez sporządzonego protokołu/notatki oraz bez podpisu pracownika Producenta na protokole/notatce, nie będą rozpatrywane.

Reklamacja - wyglądu towaru

Uwaga! Zaznaczamy, iż każdy tort wykonywany jest ręcznie, dlatego ostatecznie jego wygląd może nieznacznie odbiegać od wyglądy wzoru (zdjęcia w ofercie, zdjęcia przyniesionego przez Odbiorcę itd.) i fakt ten nie podlega reklamacji. Szczególnie nie podlegają reklamacji różnice w tonie kolorystyki które mogą wynikać ze stosowanych dla wzoru technik fotograficznych, zastosowania innych technologii lub ustawień parametrów monitora

Odbiorca ma prawo do złożenia reklamacji w przypadku, gdy otrzymane dzieło będzie dalece odbiegało od wzoru (będzie znacznie różniło się od wzoru kształtem, będzie posiadało wyraźny defekt wynikający z niedbałego wykonania lub błędu technologicznego; popełniony zostanie błąd literniczy wynikający z nieuwagi Producenta).

Uznanie reklamacji

W razie uznania reklamacji strony ustalą dalszy tok postępowania tj.

  • dokonanie poprawek w dziele - jeśli jest taka możliwość

  • odstąpienie określonym zakresie od ceny


Parasol Caffe, ul. 11 listopada 40, 43-300 Bielsko-Biała, tel: 533 342 125